Hỗ trợ năng lực các tổ chức có mối quan tâm

Hỗ trợ các tổ chức có mong muốn xin tài trợ

PARAFF chú ý đến việc nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội ngay từ khi họ mới quan tâm đến các cơ hội tài trợ từ Quỹ thông qua Hội thảo tiếp cận giới thiệu thông tin về Quỹ và các đợt mời gọi đề xuất.

Mỗi hội thảo được tổ chức trong 2 ngày nhằm giới thiệu về Quỹ PARAFF và giúp các tổ chức có tiềm năng, có mong muốn xin tài trợ hiểu được quy mô và phạm vi hỗ trợ bao gồm các yêu cầu cụ thể về chủ đề, lĩnh vực hỗ trợ, yêu cầu kỹ thuật và tài chính. Ngoài việc giúp các tổ chức cách viết đề xuất tài trợ thành công, hội thảo còn giúp họ hiểu được quy trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, các cơ hội và kênh kết nối nhằm tham gia góp ý cho quá trình xây dựng luật, thời gian có thể góp ý và đề xuất từ thực tế cho chu kỳ xây dựng luật pháp.

Ngoài ra, cũng trong hội thảo này, các tổ chức có tiềm năng và có nhu cầu, đặc biệt là các tổ chức phí chính phủ của Việt Nam (VNGO) không thuộc địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, còn có cơ hội được tham vấn trực tiếp. Các hỗ trợ cụ thể này giúp họ phát triển ý tưởng để có thể xây dựng dự án xin tài trợ thành công, và hướng dẫn cách viết đề xuất dự án, bao gồm phân tích vấn đề, phương pháp nghiên cứu, lập kế hoạch hoạt động, lập ngân sách, cũng như các tiêu chí kỹ thuật đánh giá các đề xuất dự án.

Hỗ trợ các tổ chức thực hiện các gói tài trợ

PARAFF đã dành hẳn một chương trình nâng cao năng lực cho các đơn vị nhận được tài trợ của PARAFF với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức này thực hiện thành công các dự án do PARAFF tài trợ, cũng như năng lực thực hiện các chương trình của tổ chức trong lĩnh vực vận động chính sách để ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động góp ý cho việc xây dựng và sửa đổi chính sách pháp luật, cung cấp các thông tin dựa trên bằng chứng thực tế từ địa phương, cộng đồng mà tổ chức hoạt động.

Những hỗ trợ của PARAFF tập trung vào:

  • Nâng cao các kỹ năng thực hiện các hoạt động tham vấn cộng đồng và các bên liên quan, vận động chính sách và truyền thông quảng bá nhằm nâng cao hiệu lực và ảnh hưởng của các chương trình vận động chính sách. Trong đó tập trung vào các kỹ năng và công cụ nghiên cứu, giám sát chính sách, giám sát xã hội, vận động chính sách và truyền thông.
  • Xây dựng và cung cấp các tài liệu, công cụ về vận động chính sách, giám sát chính sách, và giám sát xã hội;
  • Hỗ trợ tại chỗ về kỹ thuật và quản lý tài chính thông qua các chuyến giám sát thực địa.