Các hỗ trợ về năng lực cho VNGOs

Mục đích của PARAFF là hỗ trợ các tổ chức xã hội có đủ năng lực nhằm huy động có hiệu quả sự tham gia của người dân và tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng luật và chính sách cũng như giám sát việc thực thi luật pháp ở các cấp địa phương và trung ương.

Các hỗ trợ này đã giúp các tổ chức xã hội có được các thay đổi tích cực như

 • VNGOs có nhận thức tốt hơn về quyền và cơ hội do pháp luật hiện hành mang lại liên quan đến sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình.
 • VNGOs có khả năng tham gia tốt hơn vào xây dựng kế hoạch có sự tham gia, trong quá trình xây dựng, sửa đổi và bổ xung luật và chính sách, và giám sát việc thực hiện chúng.
 • VNGOs có khả năng tốt hơn về nghiên cứu, vận động chính sách và truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình trong quá trình hoach định chính sách và xây dựng pháp luật.

Các hoạt động nhằm tăng cường khả năng của các tổ chức xã hội trong việc tham gia vào quá trình xây dựng luật pháp, chính sách và giám sát việc thực hiện bao gồm nhiều hoạt động nâng cao năng lực như các tập huấn kỹ năng nghiên cứu, giám sát & vận động chính sách và truyền thông, đặc biệt là nâng cao vai trò và kỹ năng giám sát xã hội của các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách dựa trên bằng chứng. 

Ngoài các cơ hội chia sẻ thông tin và bài học kinh nghiệm, và hợp tác với nhau, các tổ chức còn có cơ hội đối thoại chính sách và pháp luật trực tiếp với các cán bộ thẩm tra luật của Quốc hội và kết nối với các bên liên quan.

Ngoài ra, các tổ chức được nhận tài trợ còn được nâng cao năng lực về quản lý dự án như theo dõi và đánh giá, viết báo cáo, quản lý tài chính. và đặc biệt là họ còn được nhận được hỗ trợ ngay từ khi họ bắt đầu quan tâm đến cơ hội tài trợ của PARAFF 


"Ở những dự án khác, chúng tôi mới chỉ tuyên truyền và phổ biến luật. Với PARAFF, chúng tôi có kỹ năng giám sát việc thực hiện luật. Đây là dự án đầu tiên, và đến bây giờ là duy nhất như vậy."

Hội Người mù Việt NamCác hỗ trợ nâng cao năng lực

Nhằm hỗ trợ các tổ chức thực hiện thành công các dự án do PARAFF tài trợ, cũng như năng lực thực hiện các chương trình của tổ chức trong lĩnh vực vận động chính sách, đóng góp ý kiến cho xây dựng, sửa đổi và bổ xung các chính sách pháp luật, PARAFF đã thực hiện một loạt hoạt động.

 
1 Tập huấn kỹ năng
 • Quản lý tài chính & Hướng dẫn triển khai thực hiện và báo cáo dự án giúp các tổ chức hiểu rõ về các yêu cầu, quy định của PARAFF về thực hiện và báo cáo tiến độ, báo cáo kỹ thuật và báo cáo tài chính , công tác kế toán, quản lý thu chi và định mức chi phí.
 • Kỹ năng nghiên cứu: phân tích và đánh giá chính sách, bao gồm cả khảo sát thực địa và thăm vấn cộng đồng nhằm thu thập thông tin dựa trên bằng chứng phục vụ cho công tác vận động chính sách;
 • Kỹ năng vận động chính sách: các hình thức, quy trình, phương pháp và chiến lược vận động chính sách, đặc biệt cho quá trình xây dựng, sửa đổi và bổ xung cho các luật;
 • Kỹ năng truyền thông cho tổ chức và công tác vận động chính sách: xây dựng chiến lược, hình thức và phương pháp truyền thông, huy động báo chí và sử dụng mạng xã hội.
 • Giám sát xã hội và công cụ Giám sát xã hội/kiểm toán xã hội: giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong Giám sát xã hội/giám sát nhân dân, đồng thời cung cấp các công cụ Giám sát xã hội/kiểm toán xã hội để có thể tiến hành các chương trình/kế hoạch giám sát xã hội của tổ chức mình hay nhóm/mạạng lưới các tổ chức có cùng mối quan tâm. 
2 Hội thảo chuyên đề

Đây là các cơ hội tăng cường đối thoại giữa các tổ chức đang thực hiện dự án và các cán bộ thẩm tra luật của Quốc hội và các tổ chức VNGOs có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động chính sách. Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề liên quan đến luật pháp và chính sách của các Luật đang và sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua trong các kỳ họp tới, cũng như các vấn đề khác như sự tham gia của các tổ chức xã hội vào các bước trong quy trình xây dựng chính sách và tham gia qua các kênh nào.

Mục đích của các hội thảo chuyên đề này nhằm

(i) nâng cao chất lượng đóng góp của các dự án cho việc xây dựng, sửa đổi, bổ xung luật pháp;
(ii) tăng cường trao đổi, chia sẻ và giải đáp thắc mắc giữa các đại diện của cơ quan làm luật và các tổ chức xã hội có liên quan đến tham gia góp ý xây dựng luật pháp;
(iii) chia sẻ kinh nghiệm và các bài học từ dự án giữa các tổ chức cùng chung chủ đề, cùng chung kênh vận động;
(iv) Tăng cường sự gắn kết, hợp tác trong tương lai giữa các tổ chức VNGOs trong công tác vận động chính sách,…

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để nâng cao kiến thức thực tế cho các cán bộ thẩm tra luật của Quốc hội, góp phần tăng cường hiệu quả thực thi của luật trong cuộc sống.


3 Diễn đàn Đối tác thường niên

Đây là cơ hội của các tổ chức được nhận tài trợ về cơ chế tiếp thu góp ý chính sách pháp luật với đại diện của Quốc hội, hội đồng nhân dân và chính quyền địa phương, cũng như chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức.

Mục đích của các diễn đàn này nhằm

(i) đạt được chất lượng cao nhất về huy động người dân tham gia đóng góp xây dựng, bổ sung và sửa đổi luật và nâng cao trách nhiệm giải trình của lãnh đạo chính quyền các cấp trong lĩnh vực này;
(ii) liên kết thành mạng lưới rộng khắp giữa các tổ chức VNGOs và các đối tác phát triển khác để phục vụ công tác vận động chính sách;
(iii) xây dựng và duy trì sự hợp tác và mối quan hệ gắn bó với Quốc hội và các cơ quan soạn thảo của Chính phủ để có thể nâng cao hiểu biết về luật pháp và góp phần đưa luật vào cuộc sống. 

4 "Hỗ trợ tại chỗ"

Nhằm giúp các dự án được nhận tài trợ từ Quỹ PARAFF đi đúng hướng và đạt được các mục tiêu, mục đích đóng góp có chất lượng cho các đề án xây dựng luật của Quốc hội, Ban thư ký PARAFF trực tiếp hỗ trợ họ về kỹ thuật và quản lý tài chính dự án thông qua trao đổi trực tiếp và các chuyến giám sát thực tế.  


5 Cung cấp tài liệu hướng dẫn

 

Các tổ chức được cung cấp tài liệu hướng dẫn về một số phương pháp cơ bản như

 • Cẩm nang hướng dẫn vận động chính sách 
 • Cẩm nang giám sát chính sách
 • Cẩm nang Giám sát xã hội

Các tài liệu này giúp các tổ chức VNGOs thực hiện tốt công tác vận động đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, sửa đổi và bổ xung vào luật và dự luật, tiến hành công tác giám sát việc thực thi các chính sách pháp luật của chính phủ và đảm bảo sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi chính sách pháp luật.