Liên kết và tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội khu vực miền núi phía Bắc

Đơn vị nhận tài trợ: Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM)

Địa bàn: Tỉnh Yên Bái

Thời gian triển khai: Tháng 9/2014- tháng 7/2015


Northnet là mạng lưới gồm 12 tổ chức phi chính phủ đóng tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên Hòa Bình, Yên Bái, cùng hoạt động với mục tiêu hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Vận động chính sách và tăng cường sự tham gia của người dân là một trong những mục tiêu ưu tiên của Northnet nhưng đa số các tổ chức thành viên vẫn chưa có cơ hội tiếp cận thực hành kỹ năng và phương pháp vận động chính sách. Dự án của SUDECOM vừa giúp cho thành viên Northnet tăng cường năng lực đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của khu vực, vừa triển khai mô hình thí điểm huy động sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (CQĐP).

Cán bộ của các tổ chức này đã được song hành với nhiều hoạt động được SUDECOM tổ chức tại Yên Bái như các tập huấn về kỹ năng huy động sự tham gia người dân vào đóng góp xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao kiến thức luật, quyền và trách nhiệm của người dân trong tham gia xây dựng, bổ sung và giám sát thực hiện luật pháp và chính sách theo Hiến pháp 2013, Nghị định về trách nhiệm giải trình của CQĐP.

Các thành viên mạng lưới cũng có nhiều cơ hội chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tế thực hiện dự án và có cơ hội đối thoại chính sách và pháp luật trực tiếp với các cán bộ thẩm tra luật của Quốc hội và kết nối với các bên liên quan. Theo ông Trần Văn Trí, Giám đốc DECEN, một tổ chức thành viên Northnet từ Cao Bằng, đây là lần đầu tiên họ cùng được thực hành cách huy động người dân tham gia vào quá trình góp ý cho một luật cụ thể như Luật tổ chức CQĐP. Hơn nữa, theo ông Nguyễn Kim Trọng, đến từ một tổ chức thành viên khác ở tỉnh Phú Thọ, việc có được hiểu biết sâu về nội dung của Luật sẽ giúp họ trong quá trình giám sát thi hành luật sau này.

Các tổ chức thành viên đã áp dụng kỹ năng huy động sự tham gia của các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số góp ý cho Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các chương trình phát triển tại 53 xã địa bàn dự án tại 8 tỉnh, có khoảng trên 10.000 người được tiếp cận thông tin trao đổi về luật. Ngoài ra các tổ chức thành viên cũng đã áp dụng các kỹ năng làm việc với nhóm yếu thế được dự án đào tạo để tham vấn ý kiến của 465 người đại diện các dân tộc: Tày, Dao, Mông, Khơ Mú, Sản chỉ, Mường đóng góp ý kiến vào Luật tiếp cận thông tin.

Sau khi đã kết thúc dự án, các bên liên quan đều có cam kết và đưa ra kế hoạch hành động tiếp tục duy trì các kết quả của dự án. Ví dụ Hội đồng nhân dân hai xã Suối Bu và Lương Thịnh thuộc vùng dự án lồng ghép trong nghị quyết, chương trình phát triển chiến lược về sự tham gia của người dân xây dựng luật pháp chính sách. Mạng lưới Northnet cũng đã cam kết hành động hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số thực hiện Luật Tổ chức CQĐP, giám sát và tham gia đóng góp vào việc ra quyết định chính sách là lĩnh vực ưu tiên lồng ghép trong các hoạt động của mạng lưới sau kết thúc dự án.